วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI


โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขอแจ้งข่าวของการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่าน คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากล คือ มาตรฐาน JCIA ของสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่จะสามารถเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว การได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวทั้งด้าน Medical Tourism และ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการมาเยือนภูเก็ต

JCIA คืออะไร ใครได้ประโยชน์จาก JCIA คำตอบคือ JCIA เป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วโลกว่า เป็นระบบมาตรฐานที่เข้มงวดและมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก JCIA ก็คือผู้ป่วยนั่นเอง

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคุณภาพการรักษาพยาบาลได้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ตระหนังถึงความสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

JCIA เป็นมาตรฐานที่มีระบการวัด ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ทุกระดับ จะต้องเป็นไปตามกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน เช่น กระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย กระบวนการดูแลรักษา กระบวนการประเมินก่อนกลับบ้าน เป็นต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCIA, 3rd Edition และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาค ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาล่าสุดซึ่งได้ครอบคลุมถึงป้องกันอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เหมือนกับการมีตะแกรงที่ถี่มากขึ้นในการร่อนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ออกไป

JCIA คือ มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ระดับโลกที่จับต้องได้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังทำรายงาน เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้ข้อมูลดีดี มากมายเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ่
ก้อย จป.

 
ThaiBlog.info